Všeobecné obchodní podmínky

společnosti
PREMIOT realitní, a.s.
se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 10865250
zapsané v OR vedeném MěS v Praze pod sp. zn. B 26348

(dále jen jako „Společnost“ nebo „Emitent“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Obchodní podmínky“) Společnosti upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů, jejichž emitentem je Společnost (dále jen jako „Smlouva“) uzavírané mezi Společností a zájemcem o upsání a koupi dluhopisů (dále jen jako „Upisovatel“).
2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy a práva a povinnosti v nich upravená jsou platná rovněž pro právní vztahy vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, při uzavření Dohody o zajišťovací povaze směnky.
4. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
5. Znění Obchodních podmínek může Emitent měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Způsob uzavření Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů

Poskytnutí údajů Emitentovi
1. Na základě předchozí dohody zástupce Emitenta s Upisovatelem je Upisovatel naveden na formulář k vyplnění potřebných údajů nebo potřebné údaje poskytne jiným způsobem. Emitent vylučuje použití ust. § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o veřejné nabídce, neboť Smlouva není uzavřena na základě nabídky poskytnuté blíže neurčitému okruhu osob.
2. Upisovatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl, jsou pravdivé a úplné, a zavazuje se v případě změny těchto údajů o takovéto změně Emitenta informovat do patnácti (15) pracovních dní.
Prohlášení o daňové rezidenci
3. Upisovatel uvádí údaj o daňové rezidenci. Upisovatel uvede stát své daňové rezidence. Upisovatel prohlašuje, že disponuje dokumenty pro prokázání pravdivosti jeho prohlášení a zavazuje se je na vyžádání poskytnout Emitentovi za účelem kontroly orgány veřejné moci, a to do deseti (10) pracovních dní ode dne, v němž byl k tomuto písemně vyzván.
4. Upisovatel prohlašuje, že je skutečným vlastníkem příjmu vyplaceného Emitentem, ve smyslu platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a státem, v němž je Upisovatel rezidentem, není-li takové smlouvy, tak podle českého zákona o dani z příjmů, a že příjem je podle daňového práva považován za příjem skutečného vlastníka.
5. Upisovatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Emitenta o změnách výše uvedených skutečností, které mohou ovlivnit režim zdanění.
6. Upisovatel se zavazuje nahradit Emitentovi škodu vzniklou v důsledku uvedení údajů v tomto prohlášení, které neodpovídají skutečnosti, nebo v důsledku nepředložení dokumentů, které je podle právních předpisů povinen uchovávat pro účely daňové kontroly.
Návrh Smlouvy
7. Poskytnutím údajů projevuje Upisovatel zájem o uzavření Smlouvy. Na základě Upisovatelem poskytnutých údajů je vyhotoven návrh Smlouvy, jenž je Upisovateli v elektronické podobě zaslán bezodkladně, vyžádal-li si Upisovatel rovněž zaslání návrhu Smlouvy v listinné podobě, bude mu tento návrh Smlouvy odeslán do dvou (2) pracovních dní ode dne projevení zájmu.
8. Návrh Smlouvy obsahuje mimo jiné platební údaje s uvedením lhůty pro úhradu kupní ceny.
Uzavření Smlouvy
9. Upisovatel je povinen uhradit kupní cenu dluhopisů bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta s označením variabilním symbolem, a to do deseti (10) pracovních dní ode dne obdržení návrhu Smlouvy v elektronické podobě.
10. Kupní cena dluhopisů je uhrazena připsáním celé částky kupní ceny na účet Emitenta.
11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem uhrazení kupní ceny. Smlouva je uzavírána faktickým konáním Upisovatele v souladu s ust. § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a pro její uzavření není vyžadováno právní jednání učiněné v písemné formě.
12. Nedojde-li k úhradě kupní ceny do deseti (10) pracovních dní ode dne obdržení návrhu Smlouvy, je tento návrh Smlouvy neplatný. V případě přetrvávajícího zájmu o uzavření Smlouvy ze strany Upisovatele je nutno kontaktovat zástupce Emitenta za účelem vytvoření nového návrhu Smlouvy.

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Upisovatel uzavřením Smlouvy v souladu s čl. II odst. 11 Obchodních podmínek výslovně uděluje Emitentovi souhlas k tomu, aby Emitent či osoba ovládající Emitenta či osoba ovládaná stejnou osobou jako Emitent či osoba ovládaná Emitentem zpracovávali jeho osobní údaje, které Emitentovi poskytl, a to za účelem plnění práv a povinností ze Smlouvy, jakož i za účelem případného nabízení produktů a služeb Emitenta či osob ovládajících Emitenta či Emitentem ovládaných či ovládaných stejnou osobou jako Emitent. Upisovatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl, jsou pravdivé a úplné, a zavazuje se v případě změny těchto údajů o takovéto změně Emitenta informovat do patnácti (15) pracovních dní.
2. Emitent se zavazuje zajišťovat ochranu osobních údajů Upisovatele dle aplikovatelných právních předpisů.

IV. Ochrana spotřebitele

Poučení o právu odstoupit od Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů
1. Je-li Upisovatel dluhopisů v postavení spotřebitele, má právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu, jakož i právních jednání se Smlouvou souvisejících, a to kdykoliv ode dne uzavření Smlouvy až do uplynutí lhůty patnácti (15) dní ode dne převzetí upsaných a vydaných dluhopisů na základě Smlouvy.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy informuje Upisovatel Emitenta formou jednostranného právního jednání a způsobem uvedeným v čl. V Obchodních podmínek. Pro účely odstoupení lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
3. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy bude dodržena, došlo-li před uplynutím lhůty k odeslání právního jednání směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
4. Dojde-li ze strany Upisovatele k odstoupení od Smlouvy, vrátí mu Emitent bez odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy Emitentovi doručeno, finanční prostředky, které od Upisovatele obdržel, a to bezhotovostně na účet sdělený v oznámení o odstoupení, jinak na účet, ze kterého byly peněžní prostředky od Upisovatele zaslány.
5. V případě odstoupení od Smlouvy vzniká Upisovateli povinnost vrátit Emitentovi dluhopisy, byly-li již ze strany Emitenta Upisovateli doručeny, a to spolu s právním jednáním směřujícím k odstoupení od Smlouvy, případně bezprostředně po něm, nejpozději však do čtrnácti (14) dní od učinění odstoupení od Smlouvy. Náklady spojené s vrácením dluhopisů Emitentovi nese Upisovatel.

Vzorový formulář

Odstoupení od Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů

Oznamuji, že odstupuji od Smlouvy č. …… o upsání a koupi dluhopisů, jejímž předmětem je upsání a koupě …… kusů dluhopisů společnosti PREMIOT realitní, a.s.
Žádám vrácení zaplacené kupní ceny na můj účet č. ……………………
V …………… dne ……………
…………………………………
(Jméno a příjmení Upisovatele)
…………………………………
(Podpis Upisovatele)

V. Doručování

1. Společnosti i Upisovateli lze doručovat elektronicky, osobně proti podpisu nebo poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu účastníka Smlouvy uvedenou ve Smlouvě. Elektronická adresa Společnosti pro doručování je realitni@premiot.com.
2. Odmítnutí převzetí zásilky má stejné právní důsledky jako její doručení. V pochybnostech ohledně vrácené poštovní zásilky se má za to, že bylo doručeno v den uplynutí úložní doby.
3. Upisovatel prohlašuje, že poskytl-li Společnosti svou e-mailovou adresu a nepožádal-li výslovně o zasílání listinného vyhotovení dokumentů, budou mu dokumenty, u nichž zákon nevyžaduje písemné vyhotovení a stvrzení podpisem smluvních stran, zasílány prostřednictvím jím sdělené e-mailové adresy a dnem odeslání se zásilka považuje za doručenou.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Čl. IV Obchodních podmínek směřující k ochraně spotřebitele se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
2. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Upisovatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1. 2. 2022